Ulanmak şertleri

Kesgitleme: Asmanexpress onlaýn söwda platformasydyr.

Satyn alyjy: Ykjam goşundyny ulanyp önümi ýa-da hyzmaty sargyt eden adam

Taraplar: Müşderi we / ýa-da Asmanexpress.

Şertler: Bu şertler doly.

Ykjam goşundy: Asmanexpress ykjam goşundy ýa-da web sahypasyny ykjam we internet birikdirilen beýleki enjamlarda ulanylyp bilner, bu ýerde Asmanexpress tarapyndan müşderilerine hödürlenýän önümleri / hyzmatlary sargyt edip bilersiňiz.

Ylalaşyk: Taraplaryň arasynda deslapky maglumat formasy we görnüşdäki maglumatlara laýyklykda taýýarlanan uzak aralyk satuw şertnamasy.

Haryt (lar): Asmanexpress tarapyndan müşderilerine hödürlenýän hyzmat ýa-da önüm Asmanexpress-iň işleýän ýerindäki hyzmat edýär.

1. Arza we agzalyk

1.1. Müşderi ykjam goşundyny ýükläp almak, hasaba almak üçin zerur bölümleri doldurmak, telefon belgisini tassyklamak we parolyny girizmek arkaly ykjam goşundyny şu şertlere laýyklykda ulanyp biler.

1.2. Müşderi, anketada hasaba alnandan soň berlen ähli maglumatlaryň elmydama, hemme taraplaýyn doly, takykdygyny kabul edýär. Müşderi maglumatlary islendik wagt ykjam goşundy arkaly täzeläp biler.

2. Ykjam goşundyny ulanmak

2.1. “Asmanexpress” sargytlary ýerleşdirip boljak ýerlerine eltýär. Müşderä ykjam goşundyda degişli bellenen çäkdäki we degişli bellenen ýere bellenen önümler müşderä gowşuryş salgysyny saýlandan soň görkezilýär.

2.2. Müşderi üçin ykjam goşundyda görkezilen gowşuryş wagty, Asmanexpress gowşuryşy tamamlamaga synanyşýança goşmaça bahadyr. “Asmanexpress” önümi çak edilýän möhletde gowşurmazlygy üçin jogapkärçilik çekmeýär.

2.3. Önümiň satuw bahasy, iberiş tölegi, ulag serişdesi we beýleki goşmaça tölegler, salgytlar, ýygymlar, şertnamada görkezilişi ýaly Müşderi tarapyndan berlen kredit / debet kartyndan ýa-da beýleki töleg usulyndan alynýar.

2.4. Müşderi, onlaýn töleg opsiýasyny saýlanda, kredit / debet kartoçkasy ulgamyna diňe bir gezek girýär we bu maglumatlar töleg maglumatlaryny täzeden girizmegiň zerurlygy bolmazdan indiki sargytlarda ulanylýar. “Asmanexpress” diňe ulgamlarynda kredit / debet kartynyň soňky dört belgisini saklaýar. Müşderi ykjam goşundyda bir ýa-da birnäçe kredit / debet kartlaryny ýa-da beýleki töleg usullaryny saklap biler we saýlanan kredit / debet kartoçkasy ýa-da töleg usuly bilen amallar edip biler.

2.5. Müşderi ykjam goşundyda ulanylýan enjamyny ýitiren ýa-da enjam ogurlanan ýagdaýynda, üçünji taraplar ykjam goşundyda saklanýan karta maglumatlaryna görüp bilmezler. Şeýle-de bolsa, Müşderi Asmanexpress-e habar bermeli we kartoçkany ulanmagy bes etmeli. Başga ýagdaýda, üçünji taraplar ykjam goşundy arkaly Asmanexpress sargytlary üçin tölegleri dowam etdirip bilerler. Şeýle ýagdaýlarda “Asmanexpress” jogapkärçilik çekenok.

2.6. Müşderi, Asmanexpress-iň ykjam goşundyda hödürleýän hyzmatlaryndan peýdalanmak, şeýle hem üçünji taraplara mälim edilmegini çäklendirmek üçin ulanýan ulgam giriş enjamlarynyň (ulanyjy ady, paroly we ş.m.) howpsuzlygy we goragy üçin doly jogapkärçiligi öz üstüne alýar. Müşderi karz / debet kartoçkasynyň maglumatlary we beýleki töleg usullarynyň üçünji taraplara aýan edilmezligini we şeýle maglumatlaryň ykjam goşundyda üçünji taraplaryň ulanýan hasaplarynda saklanmazlygyny üpjün etmeli.

2.7. Müşderi Asmanexpress-e töleg geçirenden soň Asmanexpress-e töleg borçnamalaryny ýerine ýetirdi diýlip hasaplanýar. 

2.8. Müşderä gowşuryş şertleri, töleg we şertnamadan çykmak hukugy barada jikme-jik maglumat berler.

2.9. Önüm sargyt goýlanda Müşderi tarapyndan görkezilen adrese eltiler, sargyt goýlandan soň üýtgedilip bilinmez. Müşderi ýa-da ady alyjy gowşuryş salgysynda ýok bolsa, aýdylan adamlar Harydyň iberilmegini kabul etmekden ýüz öwürýärler, ýa-da salgysy nädogry bolsa we Asmanexpress öz borçlaryny doly ýerine ýetiren hasap edilse, Asmanexpress hiç hili jogapkärçiligi öz üstüne almaýar. Alyjynyň harydyň gowşurylyşyny giç kabul etmeginden ýüze çykan islendik ýitgiler, şeýle hem Müşderiniň ýalňyşlygy sebäpli harydyň saklanmazlygy sebäpli önümi Asmanexpress-e gaýtaryp bermek bilen baglanyşykly ähli çykdajylar doly öwezini dolýar. Müşderi tarapyndan. “Asmanexpress” bu ýagdaýdan köp peýdalanýan müşderilere hyzmatlaryň berilmegini togtadyp biler.

2.10. Müşderi Asmanexpress müşderi hyzmatyna +993 12 21 84 20 ýa-da info@asmanexpress.com elektron poçta arkaly arz edip biler.

2.11. Asmanexpress tarapyndan hödürlenýän hyzmatlardan peýdalanýan Müşderi, ykjam goşundyny ulanylýan kanunlara we göz öňünde tutulan maksatlara laýyklykda ulanmaga razylyk berýär we ykjam goşundyda eden amallary we hereketleri bilen baglanyşykly ýüze çykyp biljek islendik kanuny jogapkärçiligi kabul edýär. “Asmanexpress”, Müşderiniň şertleri we ulanylýan kanunlary bozmak bilen we / ýa-da ykjam goşundyda alyp barýan islendik amallary, hereketleri we / ýa-da işleri üçin gönüden-göni ýa-da gytaklaýyn jogapkärçilik çekmeýär.

2.12. Müşderi tarapyndan ýüze çykan tehniki kynçylyklar sebäpli Hyzmatlary ulanyp bilmese, Asmanexpress borçnamalaryny ýerine ýetirmezligi üçin jogapkärçilik çekmez we Asmanexpress bu meselede haýsydyr bir at talap edip bilmez.

2.13. Müşderi, ykjam goşundyda ýerleşdirilen ähli sargytlaryň we harytlary ahyrky ulanyjylar üçin şahsy peýdalanmak we sarp etmek üçin niýetlenendigini we gaýtadan satmak üçin niýetlenmändigini kabul edýär.

2.14. Müşderi tölegini ýatyrmak we yzyna gaýtarmak, Müşderi tarapyndan saýlanan töleg usulyna baglylykda üýtgäp biler. Karz / debet kartoçkalaryny yzyna gaýtarmak degişli banklaryň amallaryna laýyklykda amala aşyrylar.

2.15. “Asmanexpress” ýalňyşlygy düzedip, ykjam goşundyda hödürlenýän önümleriniň / hyzmatlarynyň bahalarynda ýa-da aýratynlyklarynda ýalňyşlyk ýüze çykan halatynda Müşderä habar bermek arkaly buýrugy iberip ýa-da ýatyryp biler.

“Asmanexpress”, ykjam goşundyda beýleki hyzmatlar tarapyndan hödürlenýän önümleriň mazmuny barada hakyky we takyk maglumatlary bermek üçin zerur tagallalary edýär; emma, “Asmanexpress” buýrugyň mazmuny bilen baglanyşykly başga bir hyzmat tarapyndan berlen doly däl we / ýa-da ýalňyş maglumatlar sebäpli ýüze çykyp biljek kynçylyklar ýa-da ýitgiler üçin jogapkärçilik çekmeýär. 

2.16. Müşderide ykjam goşundyda agzalygyny mümkinçiligi bar. Agzalyk öçürilenden soň, müşderi telefon belgisi bilen täzeden açylsa, öçürilen hasabyndan açylsa, irki sargyt taryhyna girip bilmejekdigi bilen razylaşýar. Bu kontekstde, Müşderiniň “Asmanexpress” -e garşy hiç hili talaplary bolmaz.

3. Şahsy maglumatlary goramak

3.1. “Asmanexpress” şahsy maglumatlaryňyzyň goragy barada alada edýär.

3.2. Müşderi hasaba alyş görnüşindäki maglumatlaryň dogrudygyny tassyklaýar; Her Müşderi profili üçin diňe bir telefon belgisini kesgitläp bolýar; görkezilen telefonynyň belgisini üýtgedip bolmaz; täze telefon belgisini diňe ykjam goşundyda täze Müşderi profiliniň döredilen ýagdaýynda kesgitläp bolýar; Müşderi, bellige alnan telefon belgisi bilen edilen islendik amallar üçin jogapkärçilik çeker.

3.3. Müşderi, müşderiniň Asmanexpress bilen paýlaşýan ähli şahsy maglumatlarynyň (doly ady, salgysy, telefon belgisi we ş.m.) Müşderä degişlidigini tassyklaýar; Müşderi üçünji taraplaryň şahsy maglumatlaryny “Asmanexpress” -e geçirýän bolsa, Müşderi şahsy maglumatlara eýe bolan üçünji taraplaryň razylygyny almaly we almaly; we takyk we döwrebap bolan Asmanexpress-e şahsy maglumatlaryň berilmegi üçin Müşderiniň jogapkärdigini.

3.4. Müşderi, şahsy maglumatlary goramak baradaky Gizlinlik Şertnamamyza laýyklykda Asmanexpress-de agzalygynyň aýrylmagyny haýyş edip biler. Agzalyk öçürilenden soň, Müşderi öçürilen agzalygyny täzeden işjeňleşdirip bilmez we ykjam goşundy arkaly haýsydyr bir agzalyk maglumatlaryna girip bilmez. Ykjam goşundyda öçürilen telefon belgileriniň üsti bilen hasaba alyşlar, içerki ykjam goşundy howpsuzlyk ulgamlarymyz tarapyndan kesgitlenen wagtyň dowamynda awtomatiki usulda togtadyljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

4. Bes etmek

4.1. Müşderi ykjam goşundyny islän enjamyndan islän wagtyňyz pozup, ykjam goşundyny ulanmagy bes edip biler.

4.2. “Asmanexpress”, Müşderiniň şertlerini, ulanylýan kanunlaryny ýa-da ak ýürekli / ahlak kadalaryny bozan halatynda Müşderiniň agzalygyny togtatmak ýa-da Müşderini ykjam goşundyny hemişelik aýyrmak hukugyny özünde saklaýar.

5. Intellektual eýeçilik hukuklary

5.1. Asmanexpress hyzmatlarynda ähli hukuklar, intellektual eýeçilik hukuklary, Asmanexpress söwda bellikleri, Asmanexpress söwda şekilleri ýa-da ykjam goşundynyň islendik elementleri, şol sanda Asmanexpress-iň dizaýny, tekstleri, suratlary, HTML kodlary we beýleki kodlar we islendik we ähli eýeçilik hukugy we şahsy hukuklar, täjirçilik maglumatlary we Asmanexpress-iň nou-hau diňe Asmanexpress-e degişlidir.

5.2. Müşderi ýokarda sanalan Asmanexpress Hyzmatlaryny we Asmanexpress işlerini täjirçilik maksatlary üçin ulanmaz, göçürmez ýa-da paýlamaz, şeýle iş esasynda haýsydyr bir iş bilen meşgullanmaz ýa-da taýýarlap bilmez.

5.3. Müşderi, ykjam goşundyda bar bolan Asmanexpress we / ýa-da üçünji taraplara degişli islendik suratlary, tekstleri, wizual we ses şekillerini, wideo klipleri, faýllary, maglumat bazalaryny, bölümlerini we sanawlary köpeltmez, göçürmez, paýlamaz, gaýtadan işlemezligi bilen ylalaşýar.

6. Düzedişler

6.1. “Asmanexpress” islän wagty güzedişlerini ýerleşdirmek bilen, öz islegi boýunça şertleri birtaraplaýyn tertipde üýtgedip biler.

7. Fors-major ýagdaý

7.1. “Asmanexpress” şertlerdäki borçnamalarynyň haýsydyr birini giç ýa-da doly ýerine ýetirmezligi ýa-da borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine päsgel berip biljek ýa-da gijikdirip biljek wakalar ýüze çykan halatynda şu Ylalaşyk boýunça borçnamalarynyň hiç birini ýerine ýetirmezligi üçin jogapkärçilik çekmez, transportyň, ýol hereketiniň kesilmeginiň, infrastrukturanyň we internetdäki näsazlyklaryň, ýangynlaryň, ýer titremeleriň, suw joşmalarynyň we beýleki tebigy betbagtçylyklaryň öňüni alýan amatsyz howa şertleri bilen çäklenmän, epidemiýa, bidüzgünçilikler, köpçülikleýin zorluk, iş taşlaýyş ýa-da resmi buýruklar.

8. Subutnama şertleri

8.1. Müşderi, Asmanexpress resmi web sahypalarynda we täjirçilik ýazgylarynda, şeýle hem Asmanexpress maglumat bazalarynda we serwerlerinde saklanýan elektron ýazgylarynda, kompýuterde we ses ýazgylarynda saklanylýan maglumatlaryň, şertler bilen baglanyşykly ýüze çykyp biljek ähli jedelleriň subutnamasy bolup hyzmat edýändigi bilen ylalaşýar.

9. Güýje girýän senesi

9.1. Müşderi ykjam goşundyny enjamyna göçürip alanyňyzda, agzalyk döredeniňizde we ykjam goşundyny ulananyňyzda şertler bilen ylalaşmaga razy bolýar.