Müşderileriň gizlinlik şertleri

“Asmanexpress” onlaýn platformasy hökmünde müşderilerimiziň şahsy maglumatlaryny gaýtadan işlemek we goramak üçin ähli tagallalary edýäris. Asmanexpress tarapyndan dolandyrylýan “Asmanexpress” ykjam goşundy (“Ykjam goşundy”) arkaly şahsy maglumatlaryňyzy maglumat gözegçiligi hökmünde nähili işleýändigimiz barada size maglumat bermek üçin bu gizlinlik habarnamasyny (“Duýduryş”) taýýarladyk.

Şahsy maglumatlaryňyzy goramak üçin görýän çärelerimiz barada we şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemekde ýerine ýetirýän düzgünlerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin Gizlinlik şertlerimize serediň.

Asmanexpress tarapyndan işlenýän Şahsy maglumatlaryňyz 

Biziň tarapymyzdan işleýän şahsy maglumatlaryňyz aşakdakylar:

Şahsyýet maglumatlary

 

FAa

 

Hasap maglumatlaryUlanyjy ID
Habarlaşmak üçinTelefon belgiňiz, Asmanexpress hasabyňyz, e-poçta salgyňyz, hasaba alnan salgyňyz
Profil suratyYkjam goşundyda ýüklän profil suratyňyz
Töleg maglumatlaryTöleg usullaryňyz we töleg maglumatlaryňyz barada maglumat
Geleşik maglumatlarySargytlaryňyzyň maglumaty, satyn alma / sargyt taryhyňyz, sargytlaryň sany, ykjam goşundynyň ulanylyşy barada maglumat, ykjam goşundynyň girýän domenleriňiz, islegleriňiz, gyzyklanmalaryňyz we ulanyş endikleriňiz, talaplar / şikaýatlar, teswirler, baha berişler we synlar

Ýerleşýän ýeri

 

Ykjam goşundyny işe girizeniňizde ýa-da enjam sazlamalaryňyz arkaly ýa-da el bilen goşsaňyz, ykjam goşundy tarapyndan awtomatiki usulda ýygnan ýeriňiz maglumatlary.
Geleşik howpsuzlygy maglumatlary

Enjamyňyz barada maglumat, şol sanda onuň modeli, operasiýa ulgamy we wersiýasy, IP adresi, ulanyjy amallarynyň ýazgylary, ykjam goşunda girmegiň usuly (Google / Apple ID arkaly)

 

 

Şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemegiň maksatlary, kanuny esaslary we usullary

Alýan şahsy maglumatlaryňyzy doly awtomatiki we bölekleýin awtomatiki usulda, ykjam goşundy arkaly, jaň merkeziniň üsti bilen we e-poçta arkaly habarlaşsaňyz, e-poçta arkaly işleýäris. 

Bu bildiriş barada

Bu bildiriş üýtgeýän şertlere we ulanylýan kanunlara laýyklykda täzelenip bilner. Edilmeli bu habarnamanyň täzelenmeleri, ykjam goşundy arkaly size habar berler. Müşderiniň gizlinlik syýasaty

Müşderiniň şahsy maglumatlary goramak syýasaty ("Syýasat"), Asmanexpress-iň müşderileriň şahsy maglumatlaryny (şahsyýeti kesgitleýän ýa-da tanamak üçin hyzmat edýän islendik maglumat) nädip goraýandygy, şahsy maglumatlary gaýtadan işlemekde ýerine ýetirýän düzgünlerimiz we şahsy işlemek amallarymyz barada maglumatlary öz içine alýar. maglumatlary.

Syýasatyň birinji bölüminde şahsy maglumatlary gaýtadan işlemekde ýerine ýetirýän ýörelgelerimiz we baglaýan kanuny esaslarymyz ýaly tehniki düzgünleri öz içine aldyk. Ikinji bölümde, müşderileriň şahsy maglumatlaryny gaýtadan işlemegiň amallary barada düşündirişleri öz içine alýarys.

Syýasatda ulanýan adalgalarymyzy düşündirmek üçin bu resminamanyň soňky bölegini görüp bilersiňiz.

Şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly ähli soraglar üçin info@asmanexpress.com elektron e-poçtasy arkaly habarlaşyp bilersiňiz.

1. Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemegiň düzgünleri

Şahsy maglumatlaryňyzy gaýtadan işleýäniňizde, aşakda görkezilen maglumatlary gaýtadan işlemek ýörelgelerine laýyk gelýändigimize göz ýetirýäris.

Maglumatlary gaýtadan işlemek boýunça işlerimizi kanuna laýyklykda amala aşyrýarys.

Şahsy maglumatlaryňyzyň takyk we täzelenmegini üpjün etmek üçin elmydama kanallary açyk saklaýarys.

Işlemegiň maksatlary bilen baglanyşykly bolmadyk ýa-da zerur bolan şahsy maglumatlary işlemeýäris we mümkin bolan zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin şahsy maglumatlary gaýtadan işlemeýäris.

Müşderilerimiziň şahsy maglumatlary gaýtadan işlenende bil baglaýan kanuny esaslarymyz aşakdakylar:

  • Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek, “Asmanexpress” bilen gol çekilen şertnamanyň baglaşylmagy ýa-da ýerine ýetirilmegi üçin zerurdyr.
  • Hukuk döretmek, ulanmak ýa-da goramak üçin şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek.
  • Şahsy maglumatlary kanuny borçnamalarymyzy ýerine ýetirmek.
  • Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek kanuny bähbitlerimiz üçin hökmanydyr.

2. ŞAHSY Maglumatlary gaýtadan işlemek

Şahsy maglumatlaryňyzy nähili işleýändigimizi has gowy görkezmek üçin Syýasatyň bu bölegine prosesleriň mysallaryny goşduk. Mundan başga-da, “Asmanexpress” haýsy şahsy maglumatlary işleýär we bu şahsy maglumatlaryň haýsy maksatlar üçin işlenýändigi ýaly mowzuklary görkezdik.

AmalDüşündirişlerŞahsy maglumatlar

Hasaby hasaba almak

 

Ykjam goşyndynyň agzalygyny / hasaba alynmagyny, ulanyjynyň şahsyýetini we salgysyny barlamak.Ady, familiýasy, telefon belgisi, e-poçta salgysy, parol maglumatlary.

Sargyt we töleg

 

Tölegiň kabul edilmegi, sargyt tassyklanylmagy we ykjam programma arkaly saýlan önümleriňiziň salgyňyza iberilmegi.

Ady, familiýasy, salgysy, sargyt we töleg maglumatlary.

 

Ykjam goşundynyň habarnamalary

 

Satyn alnan / gyzyklanýan zatlaryň ykjam goşundy habarnamalaryny ibermek (habarnamanyň sazlamalaryny islän wagtyňyz ykjam goşundy Aragatnaşyk opsiýalary bölüminde üýtgedip bilersiňiz).

Adyňyz, familiýaňyz, islegleriňiz, halaýanlaryňyz, gyzyklanmalaryňyz we ulanyş endikleriňiz barada şahsy maglumatlar.

 

Marketing aragatnaşyklary

 

Aragatnaşyk islegleriňize görä size iň amatly harytlar we mümkinçilikler barada maglumat bermek, islegleriňizi, halaýanlaryňyzy, gyzyklanmalaryňyzy we ulanyş endikleriňizi öwrenmek.

 

Adyňyz, familiýaňyz, islegleriňiz, halaýanlaryňyz, gyzyklanmalaryňyz we ulanyş endikleriňiz barada şahsy maglumatlar.